Stanowisko Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w sprawie sposobu wykonywania art. 57 ust. 1 pkt 5 – Prawo budowlane

Stanowisko Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w sprawie sposobu wykonywania art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).

Treść stanowiska została uzgodniona z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

opublikowane na stronie http://www.gugik.gov.pl/ dnia 26.01.2016r

wyciąg:

Z dniem 28 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443), której efektem było między innymi nowe brzmienie art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Powyższe spowodowało powstanie obowiązku dołączania do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie takiego obiektu dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzonej przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Przez dokumentację geodezyjną, o której mowa w przywołanym przepisie Prawa budowlanego, w kontekście § 61 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572), należy rozumieć mapę obrazującą położenie i kształt obiektów budowlanych oraz sposób zagospodarowania i ukształtowania terenu po zakończeniu procesu budowlanego - zwaną dalej „mapą geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej”. Do tej mapy należy dołączyć informację o zgodności usytuowania wybudowanych obiektów budowlanych z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu.

Mając na uwadze normy ISO z zakresu pomiarów geodezyjnych na potrzeby budownictwa proponuje się, aby wartość OD (odchylenia dopuszczalne) była obliczana na podstawie wzorów:
1) w przypadku porównywania odległości (długości odcinków):

OD = 2,5 x md, w którym:

md oznacza błąd średni pomiaru odległości (odcinka);


2) w przypadku porównywania położenia charakterystycznych punktów obiektu budowlanego:

 OD=2,5 x sgrt(sqr[mpk]+sqr[mpt]), w którym:

mpk oznacza błąd średni wyznaczenia położenia charakterystycznego punktu obiektu budowlanego w drodze geodezyjnego pomiaru kartometrycznego na projekcie zagospodarowania działki lub terenu,

mpt oznacza błąd średni wyznaczenia położenia charakterystycznego punktu obiektu budowlanego w drodze geodezyjnego pomiaru terenowego wykonanego w ramach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

sqrt = pierwiastek kwadratowy; sqr= kwadrat liczby