Projekty badawczo - rozwojowe

"Zdalny nadzór nad realizacją inwestycji - innowacyjna usługa wspomagająca proces realizacji inwestycji, wpisująca się w filozofię BIM" jest projektem badawczo-rozwojowym, realizującym założenia konkursu ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i Innowacje - I typu projektu - Projekty B+R przedsiębiorstw".