Informacje

Prace geodezyjne realizowane na potrzeby budownictwa podlegające obowiązkowi zgłoszenia do właściwego miejscowo starosty
Tryb udostępniania kopii zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) wykonawcom prac geodezyjnych został określony przede wszystkim w art. 12 ust. 3, art. 40a ust. 1, art. 40e ust. 1 i ust. 1b ustawy Pgik.

Zmiany w definicji geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, w szczególności mapy powykonawczej w procesie budowlanym.

W myśl obowiązującego prawa geodeta jest zobowiązany do wykonywania prac pomiarowych w sposób odpowiedzialny pod względem prawnym i technicznym.
Stanowisko Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w sprawie sposobu wykonywania art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).

Czy przepisy rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014 w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania odnośnie map dla potrzeb budownictwa mają zastosowanie w przypadku map do celów projektowych i map z inwentaryzacją powykonawczą obiektu?

folder geodeta str1 i 4do pobrania foldery reklamowe

Stanowisko Głównego Geodety Kraju względem zgłaszanych z różnych stron wątpliwości, odnoszących się do wskazania właściwego zakresu uprawnień zawodowych przy obsłudze geodezyjnej różnego rodzaju obiektów budowlanych.