dokumentacja sporządzana na cele budowlane

Czy przepisy rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014 w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania odnośnie map dla potrzeb budownictwa mają zastosowanie w przypadku map do celów projektowych i map z inwentaryzacją powykonawczą obiektu?

Przedmiotowa dokumentacja nie należy do katalogu dokumentów sporządzanych dla potrzeb jakichkolwiek postępowań administracyjnch, sądowych albo czynności cywilnoprawnych, z uwagi na określony cel wydania jako budowlany, a tym samym nie powinna być przedmiotem uwierzytelniania.

Zapraszam do zapoznania się z opinią prawną Pana prof. dr hab. Marka Chmaja sporządzoną na zlecenie Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego z dnia 25.06.2015 i wyrobienia własnego zdania.

Poniżej opinia prawna udostepniona za zgodą PTG. Jako uzupełnie Wyrok II SAB/Ke 8/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Zarówno przepisy ustawy - Prawo budowlane jak i ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne nie przewidują wprost, aby mapy powstałe w wyniku prac
geodezyjnych, dołączane do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenia na użytkowania, miały być opatrywane jakimikolwiek klauzulami. Równocześnie organ nadzoru budowlanego nie może żądać uwierzytelnienia dokumentów zgodnie z art.12b ust. 5 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, ponieważ uwierzytelnianie takie odbywa się wyłącznie na wniosek zainteresowanego - to z kolei fragment z pisma GINB do Prezesa PTG z dnia 05.10.2015

Doczekaliśmy się jednoznacznego stanowiska GUNB, w piśmie z 06.04.2016 Dyrektor Departamentu Prawnego Pani Agnieszka Jędrzejczak-Syrek pisze:

… ani przepisy ustawy - Prawo budowlane, ani ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2015 r. poz. 520), nie obligują, aby mapy (kopie) powstałe w wyniku prac geodezyjnych i dołączane do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie miały być uwierzytelniane lub opatrywane klauzulami, o których mowa w akcie wykonawczym wydanym na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dlatego też wystarczającym jest, jeżeli dokumentacja geodezyjna, o której mowa w art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo budowlane, zostanie podpisana wyłącznie przez jej wykonawców, bez opatrywania jej jakimikolwiek klauzulami przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Natomiast  organ nadzoru budowlanego nie może żądać przedłożenia uwierzytelnionych zgodnie z art. 12b ust. 5 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne dokumentów, ponieważ przepisy prawa nie dają mu takiej kompetencji.