dokumentacja sporządzana na cele budowlane po 2020.07.31

Zmiany w definicji geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, w szczególności mapy powykonawczej w procesie budowlanym.

do 2020-07-30 dokumentacja zdefiniowana w Prawie budowlanym t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186:
Art. 3 [Słowniczek] Ilekroć w ustawie jest mowa o:
14) dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Ustawą o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw z dniem 2020-07-31 dodano pkt 14b w brzmieniu:
14b) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - należy przez to rozumieć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Art. 43 [Sytuacje szczególne]
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie - ustęp uchylony Ustawą o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw z dniem 2020-07-31
Czynności geodezyjne zostały zdefiniowane w ROZDZIAŁ 4. POMIARY DLA POTRZEB PROCESU BUDOWLANEGO Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania... Dz.U. z 2020 r. poz. 1429
Data uchwalenia: 2020-08-18
Opublikowano: 2020-08-21
Wejście w życie: 2020-08-22

Od 2020-07-31 pod pojęciem mapy powykonawczej (zdefiniowanej w Prawie budowlanym w art. 57 w ust. 1 pkt 5) rozumiemy
dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.
Jest to dokument, który inwestor jest obowiązany dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Kluczowa zmiana definicji mapy powykonawczej wprowadzona została Ustawą o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2020 r. poz. 782
Data uchwalenia: 2020-04-16
Opublikowano: 2020-04-30
Wejście w życie: 2020-07-31
Poprzez wprowadzenie w art. 2 po pkt 7 dodano pkt 7b w brzmieniu:
7b) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych - rozumie się przez to wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów, w tym mapę opatrzoną, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

Do 2020-07-30 zarówno przepisy ustawy - Prawo budowlane jak i ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne nie przewidywały wprost, aby mapy powstałe w wyniku prac geodezyjnych, dołączane do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenia na użytkowania, miały być opatrywane jakimikolwiek klauzulami. Równocześnie organ nadzoru budowlanego nie mógł żądać uwierzytelnienia dokumentów zgodnie z art.12b ust. 5 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Artykuł dostępny tutaj:
http://www.geodeta.gorzow.pl/informacje/item/123-dokumentacja-sporzadzana-na-cele-budowlane

Dzisiaj zamiast podpisu tylko geodety uprawnionego pod mapami powykonawczymi zmiana regulacji wymusza uzyskanie w ODGiK pozytywnej weryfikacji zbiorów danych lub dokumentów w oparciu o które przedmiotowa mapa została sporządzone:
Art. 12b [Weryfikacja danych] Prawa Geodezyjnego
Weryfikacja jest dokonywana niezwłocznie, a w przypadku prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, dla obszaru objętego zgłoszeniem prac:
1) do 1 ha - nie później niż w terminie 7 dni roboczych,
2) powyżej 1 ha do 10 ha - nie później niż w terminie 10 dni roboczych,
3) powyżej 10 ha - nie później niż w terminie 20 dni roboczych
W przypadku projektów związanych z inwestycjami infrastruktury komunikacyjnej mamy zazwyczaj do czynienia z przypadkiem 3) I właśnie o ten ustawowy termin wydłużył się czas przekazania przez Geodetę mapy powykonawczej Wykonawcy prac budowlanych.

Powyższe zmiany w obowiązujących przepisach prawa mogą wpłynąć na zobowiązania umowne w zakresie terminów, jak i wiązać się dla Wykonawcy Prac Budowlanych z koniecznością poniesienia dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia na etapie postępowania przetargowego Kosztów. Kosztów związanych z innymi zasadami opracowania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
W następstwie przedmiotowych zmian w obowiązujących przepisach prawa, Wykonawca może ponieść nieprzewidywalny Koszt, który nie został ujęty w Ofercie Wykonawcy, jak również koniecznym może być przedłużenie Czasu na Ukończenie. W związku z powyższym, zachowując należytą ostrożność kontraktową, Wykonawcy prac budowlanych składają powiadomienie w myśl Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] Warunków Kontraktowych (FIDIC) opisujące okoliczność, mogącą wpłynąć na:

  • przedłużenie Czasu na Ukończenie,
  • dodatkową płatność

Sytuacji nie zmieniło oczekiwane (uchylone z dniem 2020-07-31 zostało Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności…) opublikowane dnia 2020-08-21 Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania... Dz.U. z 2020 r. poz. 1429. Przedmiotowe Rozporządzenie wręcz w zdecydowanie niekorzystnej sytuacji stawia wszystkie opracowania geodezyjne do prac zgłoszonych przed 31 lipca 2020 r. - w tym przypadku stosuje się przepisy dotychczasowe. Do ich weryfikacji również. Podstawa prawna takich działań jest zapisana w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782). To co mogło chociaż w jakimiś stopniu „złagodzić” wprowadzone regulacje Ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne … niestety w ocenie Wykonawców pogłębia jeszcze problem z terminowym dostarczeniem map powykonawczych Wykonawcy Prac Budowlanych.