Obwodnica Międzyrzecza

Obwodnica miasta Międzyrzecz przebiega w ciągu drogi krajowej nr 3 Świnoujście – Jakuszce, a w przyszłości stanowić będzie część drogi ekspresowej S-3.
Odcinek drogi, pełniący funkcje obwodnicy, ma długość 6,5 km i posiada dwa węzły drogowe.
Potrzeba budowy obejścia m. Międzyrzecz wynikła wprost ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Narastające natężenie ruchu samochodowego, dla którego obecnie Międzyrzecz stanowi „wąskie gardło”, w istniejących warunkach stwarza istotne zagrożenie bezpieczeństwa pieszych w obrębie miasta, gdyż istniejąca droga krajowa nr 3, w granicach miejscowości, przebiega w zdecydowanej większości ulicami usytuowanymi w zwartej zabudowie. Zabudowa ta uniemożliwia poszerzenie ulic oraz bezpieczne oddzielenie ruchu pieszego od jezdni (szerokość istniejącej drogi kraj. w mieście wynosi od 6.00 do 8.00 m, a chodniki usytuowane są bezpośrednio przy krawędzi jezdni). Usytuowanie drogi w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych utrudnia również wykonanie zabezpieczeń zmniejszających emisję spalin i natężenie hałasu.
Przetarg na opracowanie koncepcji obwodnicy Międzyrzecza lubuski Oddział GDDKiA ogłosił w 1999 roku. W roku 2000 koncepcja została opracowana. Na zlecenie zielonogórskiego oddziału GDDKiA w 2001 roku firma PROMOST Sp. z o.o rozpoczęła opracowanie projektu budowlanego na w/w zadanie. Projekt został wykonany w I kwartale 2004 r. W tym samym terminie wydane zostało pozwolenie na budowę.
W ramach prac przygotowawczych wykonano ratownicze badania archeologiczne na 15 stanowiskach. Prace archeologiczne wykazały, że okres neolitu (ok. 3000 r. p.n.e.) był jednym z najwcześniejszych początków osadnictwa w tym rejonie. Kolejne epoki historyczne, które się przewijały w wykopaliskach archeologicznych sięgają okresu nowożytnego (XVII w.). Jednak dominującym okresem, który został odkryty była tzw. kultura Łużycka z epoki brązu tj. ok. 1000 rok p.n.e.

Przy budowie obwodnicy zaprojektowano siedem obiektów inżynierskich:
- 1 most – dł. 300 m, 9 przęseł
- 3 wiadukty,
- 1 przejazd gospodarczy
- 2 przejścia dla pieszych.

Dodatkowo projekt obejmował również budowę siedmiu odcinków dróg dojazdowych obsługujących działki zlokalizowane przy obwodnicy, a także przewiduje budowę odcinków kanalizacji deszczowej, oświetlenie węzłów oraz przebudowę istniejących sieci: energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Obwodnica miasta Międzyrzecza przecina  linię kolejową, rzekę Obra, drogę wojewódzką nr 137 oraz powiatową nr 11559. Nawierzchnia drogi przystosowana jest do przenoszenia obciążenia 115 kN/oś.
Przetarg na roboty budowlano-montażowe wygrała firma Berger Bau za kwotę 74 864 754 PLN (cena netto + 22%VAT). Nadzór Inwestorski nad w/w zadaniem prowadziła firma Promost Sp. z o.o. wyłoniona również w drodze przetargu publicznego.
 
 • image001
 • image002
 • image003
 • image004
 • image005
 • image006
 • image007
 • image008
 • image009
 • image010
 • image011
 • image012
 • image013
 • image014
 • image015
 • image016
 • image017
 • image018
 • image019
 • image020
 • image021
 • image022
 • image023
 • image024
 • image025
 • image026
 • image027
 • image028
 • image029
 • image030
 • image031
 • image032
 • image033
 • image034
 • image035
 • image036
 • image037
 • image038
 • image039
 • image040
 • image041
 • image042
 • image043
 • image044
 • image045
 • image046
 • image047
 • image048
 • image049
 • image050
 • image051
 • image052
 • image053
 • image054
 • image055
 • image056
 • image057
 • image058
 • image059
 • image060
 • image061
 • image062
 • image063
 • image064
 • image065
 • image066
 • image067
 • image068
 • image069
 • image070
 • image071
 • image072
 • image073
 • image074
 • image075
 • image076
 • image077
 • image078
 • image079

Simple Image Gallery Extended