Autostrada A6

Budowa węzła „Tczewska” wraz z przebudową autostrady A6 na odcinku od Kijewa do węzła „Rzęśnica” – odcinek od km 90+265 do km 92+500 (I etap)
W 2011 rozpoczeliśmy geodezyjną obsługę inwestycji dla firmy BUDIMEX SA.

 

Zamówienie w swoim zakresem obejmuje:
- poszerzenie istniejącej korony drogi z 24,0 m do 26,5 m,
- ułożenie nowych warstw bitumicznych na podbudowie z recyklingu starej nawierzchni betonowej,
- wykonanie pasów awaryjnego postoju,
- instalację barier w pasie dzielącym i na poboczach,
- wykonanie elementów odwodnienia w pasie dzielącym (ścieki przyjezdniowe oraz kanał deszczowy),
- budowę urządzeń oczyszczających wody deszczowe z kanału deszczowego,
- przebudowę linii telekomunikacyjnej,
- likwidację zjazdów gospodarczych,
- wykonanie oznakowania drogi znakami pionowymi i poziomymi.

Wartość prac budowlanych brutto 15 086 977.92 PLN